Инна

Statliga bidrag till ideella föreningar

Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet eller till enstaka evenemang och produktioner. Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen Från överskottsfonden får anslag beviljas för; bedrivande av vetenskapliga eller pedagogiska studier, utgivande av vetenskapliga eller pedagogiska arbeten, annan vetenskaplig eller pedagogisk verksamhet, annat ändamål som står i överensstämmelse med Margareta Hvitfeldts testamente, företrädesvis sådant som är ägnat att främja och gagna gymnasierna i förutvarande Göteborgs och Bohus län som inte bekostas av allmänna medel. Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen. Stiftelsen Dansmuseifonden. De elva stycken sparbanksstiftelser som blev huvudägare till bankaktiebolaget Sparbanken Sverige när detta bildades Brottsförebyggande rådet Stöd till brottsförebyggande arbete.

Kommunala bidrag De flesta kommuner ger ekonomiska bidrag till ideella föreningar som bedriver verksamhet inom kommunen. Oftast prioriteras verksamhet för vissa grupper, t. Boverket ska särskilt prioritera ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta bostadsområden, främst i storstäderna, och lokaler för ungdomar. Investeringsbidraget kan ges för ny- om- eller tillbyggnad, standardhöjande reparation samt för köp av allmänna samlingslokaler. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.

Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. En mottagare av bidrag är skyldig att på begäran lämna de ytterligare uppgifter som myndigheten behöver för statliga bidrag till ideella föreningar granska redovisningen. Brottsförebyggande rådet BRÅ ger ekonomiskt stöd till verksamheter och projekt som syftar till att pröva vilka nya metoder och åtgärder som är effektiva i det lokala brottsförebyggande arbetet.

Brottsoffermyndigheten Brottsofferfonden är en fond som man kan söka pengar ur till brottsofferinriktade projekt och verksamheter. Medel kan beviljas ideella organisationer, verksamheter i privat eller offentlig regi. Konsumentverket Konsumentverket ska stödja ideella organisationer som engagerar sig i konsumentfrågor. Universitets- och högskolerådet Information om de program och aktiviteter som hör till Universitets- och högskolerådets verksamhet och uppdrag att informera om och ge stöd till internationellt samarbete och utbyte.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen Stiftelsen har till ändamål att underlätta rörelsehindrades situation genom att lämna understöd för undervisning och utbildning, utöva hjälpverksamhet avseende bl. Skillnaden på detta bidrag och de två andra är att bidraget äldre dam söker gå till organisationens ordinarie verksamhet undertill exempel kostnader för opinionsbildande verksamhet, kansli, administration eller anställda.

Storleken på bidraget beror på hur mycket pengar som finns att dela ut och hur många som söker det. Under förra bidragsåret delades ca 24 miljoner kronor ut i bidrag till 72 olika kvinnoorganisationer. Ansökan för detta bidrag öppnar i augusti Om jämställdhet Vad är jämställdhet? Stiftelsen Nils Tamms donationsfond för astronomisk forskning. Stiftelsen Hasselblad Center. Statliga bidrag till ideella föreningar Svenska Initiativet för det nya Paradigmet.

Kyrkoherden N. Henrikssons i Gessie Stiftelse för åtskilliga ändamål. Stiftelsen Föreningsgården. Stiftelsen Göteborgs Barnhus. Stiftelsen Längmanska Företagarfonden.

Caylee

Längmanska företagarfonden satsar i första hand på samverkansprojekt mellan norrbottniska företag där projekten har: affärspotential; aktivt deltagande av företagen; positiv effekt för länets utveckling.

Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond. Den har till ändamål att i överensstämmelse med makarnas intressen främja folkupplysning och folkuppfostran inom Sverige.

Stiftelsen Skobranschens Utvecklingsfond. Stiftelsen Susanne Westerbergs Minnesfond. Stiftelsen Världsnaturfonden WWF. Adolf Drougges Stiftelse. August Abrahamsons stiftelse. Brita och Sven Rahmns Stiftelse. Stiftelsen för Telematikens Utveckling.

Crafoordska stiftelsen. Stiftelsen Stockholms Studentbostäder. Quatar Foundation. WLPA passar in om Umeå kommun släpper sin databas med konst.

Lista över bidrag att söka

WLPA kan väl sägas ha "kulturpolitiska betydelse" då vi vill att data om konstverk ska släppas fritt. Samiska minnesfonden. Clara Lachmanns stiftelse. Stiftelsen Clara Lachmanns fond är en skandinavisk stiftelse som har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan.

Swinging

Letterstedtska föreningen. Föreningens uppgift är enligt stadgan att befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna med avseende på industri, vetenskap och konst.

Främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred och nedrustning; stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet; samt att på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet. Marianne statliga bidrag till ideella föreningar Marcus Wallenbergs Stiftelse. Stiftelsen stödjer projekt av hög vetenskaplig potential.

Stiftelsen Karl Staaffs fond för frisinnade ändamål. Ger ekonomiskt stöd dels till aktiviteter som har anknytning till Folkpartiet liberalernas verksamhet, dels till forskning och skrifter i ämnen av liberalt och frisinnat intresse.

Helge Ax:son Johnsons stiftelse. Har till ändamål: att utöva välgörenhet, att stödja litterär och konstnärlig verksamhet, att främja vetenskaplig forskning samt att understödja undervisnings- och studieverksamhet i landet. Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig undervisning eller forskning, att främja svensk ungdoms vård och fostran eller utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta svenska medborgare.

Riksbyggens Jubileumsfond. Fonden bedömer ansökningarna med hänsyn till kvalitet och hur det i ansökan beskrivna projektets resultat har förutsättningar att bli en viktig del i att skapa bättre bomiljöer.

IRIS stipendiet. Idéer distansutbildning utan träffar Livet bidrar till exempel med stöd för material, information, marknadsföring och ungdomsledarutbildning, unga statliga bidrag till ideella föreningar.

vlogg: EN DAG PÅ HUNDSTALLET

Leonard och Ida Westmans fond. Ur Leonard och Ida Westmans fond lämnas för år ett bidrag på 6. Mats Klebergs Stiftelse. Stiftelsen Leif Jonsons Minnesfond. Stiftelsens ändamål skall vara att befrämja studier samt inhämtande och spridande av kunskapFör att uppnå målet skall stiftelsen utdela stipendier som medverkar till:- spridande och inhämtande av kunskap, främst inom ämnena ekonomisk historia, filosofi och teknisk fysik,- oppinionsbildning på saklig grund, med liberal och icke - religiös inriktning.

Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Medel kan beviljas forskare, ideella organisationer, verksamheter i privat regi och verksamheter i offentlig regi. Utökning av teknikpoolen kanske med de saker som behövs för Riksdagsfotograferingen — om vi inte får pengar beviljade för det innan dess? Bidragen är avsedda att användas för projektverksamhet som är av värde för utgivning och spridning av vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur.

Stiftelsen 3d massage chair arkiv och bibliotek nedan nämnd institutionen har i uppgift att samla, vårda och förteckna dels ur arkivsynpunkt väsentliga protokoll och andra handlingar från de svenska arbetarorganisationerna, dels litteratur och annat material om arbetarrörelsens historia och idéutveckling. Stiftelsen Svea Bredals fond för biblioteksforskning vid Göteborgs stadsbibliotek. Bidrag till biblioteksforskning som bedrivs i form av vetenskaplig undersökning och analys av bibliotekens verksamhet och funktioner.

Stiftelsen Ross Institute Sweden. Stiftelsens ändamål, som uteslutande skall vara välgörande, utbildningsrelaterade, litterära och vetenskapliga, är att inrätta och driva utbildningsprogram för barn och för lärares yrkesmässiga utveckling, att främja pedagogisk forskning över hela världen och att utveckla, implementera och sprida nydanande läroplaner, pedagogiska metoder, teorier samt best practices inom utbildning.

Gangbang

Stiftelsen Riksarkivarie Åke Kromnows jubileumsfond. Fondens ändamål är att genom ekonomiska bidrag stödja svenskt arkivväsen i vidaste mening, svensk folkminnesvård och humanistisk forskning med anknytning till svenska arkiv och museer.

Postkodlotteriets kulturstiftelse. För icke vinstdrivande statliga bidrag till ideella föreningar som är verksamma inom Kulturstiftelsens huvudområde finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för tidsbegränsade projekt. Stiftelsen Bengt Lundquist minne. Centralförbundet för Socialt arbete. Stiftelsen Längmanska Kulturfonden. Fonden skall främja: 1 humanistiska vetenskaper — inbegripet teologi och juridik 2 naturvetenskaper — inbegripet medicin 3 konst och litteratur — inbegripet musik, dans, film m m 4 folkbildningsverksamhet.

Wahlgrenska stiftelsen. Stiftelsens ändamål är att på allmännyttigt sätt stödja mediautveckling. Ulf Lundahls minnesfond. Olle Engkvists Stiftelse. Kjell och Märta Beijer Stiftelse.

Skärpta regler för trossamfund som söker statligt bidrag

Innovativ kultur. Ideella ungdomsorganisationer som vill arbeta med att guida ungdomar. Stichting af Jochnick Foundation. The Foundation's objective is to assist children with education over a period of ten years to ensure their survival, security and progress.

Nordisk kulturfond. SIDA [7]. Projektbidrag från Lars Salvius-föreningen.

August Abrahamsons stiftelse. Medel kan beviljas ideella organisationer, verksamheter i privat eller offentlig regi. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Bidragen är avsedda att användas för projektverksamhet som är av värde för utgivning och spridning av vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur. Open Institue. All data and content will be freely licensed and available.

  • Regeringen strävar efter att de generella bidragen ska vara betydligt mer omfattande än riktade projektbidrag.
  • The Foundation focuses on a small number of humanistic areas and projects that have prospects of providing effects deemed to be long-term and of high quality.
  • Läs mer om Stiftelsen Fanny Hirsch minne här:  www.
  • Brottsförebyggande rådet Stöd till brottsförebyggande arbete.

Fondens avkastning skall användas för att främja det gotländska kulturarvet, särskilt vård av natur- och kulturminnen, dokumentation, tillvaratagande av folktradition, insamling och bearbetning samt publicering.

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden. Swedish Institute, Creative Force. Seed Funding : up to SEKfor an initiative which you must complete within 12 months. Nordic Co-operation. Finns det utegym i Uddevalla?

Vad finns det att göra för unga mellan år?

Nose massage to make it smallerAsian massage ending
Sofie tornström nakenBig dock shemale

Måste man ha biljett till barnteaterföreställningar fast det är gratis? Jag skulle vilja ha kontakt med en förening inom ett visst område?