Конкордия

Islam regler för kvinnor

Några av dessa ämnen kan vara okända även av muslimska kvinnor. Det är inte bara Koranen som visar för hur en muslim ska leva. Hur mycket bättre är det inte för oss att avhålla oss och härska i vår kroppsliga natur och höja oss över dem; i ställer för att dessa naturer kontrollerar oss och leder oss, borde vi leda och styra in dem på en väg som behagar Gud. Du är även mycket lojal mot din chef och firman. Att understrycka okunskapsaspekter riskerar att maskera andra mindre oskyldiga element.

På framsidan ser man två cyklande flickor i huckle och långbyxor. En bild av frihet och framtidshopp. Men bokens innehåll är ett fängelse av regler och föreskrifter som den muslimska kvinnan snärjts i från födelsen, av manliga laguttolkare, under loppet av fjortonhundra år.

Roald, som konverterade till islamhoppas att om man kan få moderna manliga laguttolkare att ändra lite grand här och var på sin uttolkning så kan islams lag mycket väl förenas med kvinnans ställning i den moderna världen. Och hon tror att dessa förändringar i det muslimska synsättet kommer att äga rum i Europa, där omkring tjugo miljoner muslimer lever och medvetet eller omedvetet tar intryck av sin nya omgivnings kvinnosyn.

Hon hoppas särskilt på manliga arabisktalande islamister som kan läsa skrifterna på Guds eget språk, är ledare för muslimska exilgrupper och åtnjuter stor auktoritet. Som religionssociolog och professor i internationella etniska och migrationsrelationer i Malmö islam regler för kvinnor hon igång ett utfrågningsprojekt omfattande detta ytterst lilla urval av tjugo miljoner islam regler för kvinnor muslimer.

Hon intervjuar enstaka ledargestalter i arabvärlden, sunnitiska muslimer, välutbildade akademiker, första eller andra generationens invandrare från arabvärlden som tillhör någon av många grupper som aktivt sprider islam till en bredare publik.

Fältarbetet består i frågeformulär till muslimer som lever i Europa, en tredjedel svarar.

”Allah har gett männen rätten att bestämma över kvinnor”

De bör ha levat i Europa i minst tio år, ha kunskap om islam, iaktta de religiösa buden, främst de fem trospelarna och ha en utpräglat islamistisk världssyn. Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde?

Isabella

Klicka här och gilla Aftonbladet Samhälle på Facebook! I nästa mening tillägger han att det kan vara tillåtet med parfym om kvinnan ska på en fest där endast kvinnor närvarar. Men då får hon inte ta på sig parfymen förrän hon kommer till festen, när hon går därifrån får hon inte lukta något. Hon ska också undvika att ta på sig kläder som gör att andra tittar på henne. Låt dem arbeta istället, ni måste islam regler för kvinnor dem att stå på led.

Detta och islamiseringen måste vi skydda samhället från. Ingen skillnad När Sara fick sitt uppehållstillstånd sa kvinnan på Migrationsverket. Hur skulle jag kunna bli lika svensk som någon som fötts och vuxit upp här? Vi vet alla problemen med islam, de har alltid haft problem i sina egna länder. De kommer inte att stanna vid det som är i Sverige idag. Men kära vänner, vi lägger märke till, att Gud Allsmäktig, all helighets Herre och alla auktoritets mästare har en annorlunda syn i Bibeln.

Det är mycket islam regler för kvinnor för Gud att göra sin profet till en martyr och rycka upp honom från denna jord hellre än att göra honom till föremål för folkets åtlöje i folkets ögon. Han hade också utöver sin barmhärtighet och upphöjdhet en rättvisa som måste råda; andliga värden undantränger de kroppsliga, och himmelska spörsmål åsidosätter de jordiska. Ty tingen på jorden skapades för den som finns i himlen och inte motsatt!

Jag som en ödmjuk och islam regler för kvinnor iakttagare lyckas inte inse några himmelska principer i hela denna berättelse sådan den berättas i Sura 33 trots min framlagda vördnad. Tvärtom förefaller hela händelsen och dess rättfärdigande vara kroppslig och jordisk.

Om vi som kontrast utan trångsynthet och med samma grad av neutralitet refererar till Markus evangelium kapitel 17, skall vi finna en berättelse liknande den som inträffade mellan Muhammed och hans efterföljare Zaid men helt annorlunda i principen beträffande det gudomliga ingripandet! Det berättas hur profeten Johannes Döparen motsvarande Yahya bin Zacharia i Koranen starkt motsatte sig kung Herodes' äktenskap med sin bros fru, eftersom brodern fortfarande levde. Han disputerade med honom i Guds namn och fördömde honom häftigt vid andra tillfällen.

Han var helt orädd i sin protest - tills det bokstavligt kostade honom hans huvud. Han betalade det yttersta priset för att stå upp för sanningen.

Här skulle jag som en enkel iakttagare vilja säga, islam regler för kvinnor detta visar Guds rättvisa visad i Hans majestätiska, unika och opartiska helighet. Det finns ingen kompromiss. Ingen annan hållning är hållbar! Och nuom jag får fråga min käre muslimske läsare en fråga: "Antag att du är en enkel arbetande man, som arbetar för att försörja ditt hem och din fru.

Jennifer brown nakenMalin berghagens nya kärlek
Klä sig snyggt kvinnaHow to do thai massage techniques

Du är även mycket lojal mot din chef och firman. Antag att din chefsom är källan till all din inkomst en dag skulle besöka ditt hem i din frånvaro som ett tecken på sin kärlek och ödmjukhet.

Hans ögon faller på din fru och hennes islam regler för kvinnor fängslar honom…Han uttrycker sina känslor för henne. Hon vidarebefordrar också till dig det som har hänt. Säg mig i all ärlighet och integritet, hur du skulle känna dig, och hur du skulle behandla din ekonomiske välgörare med hänsyn till hans skamliga uppförande.

Var snäll och svara inte nu. Tänk dock på det och se åter noggrant på de ovan nämnda texterna. Resten är upp till dig. Tillåt mig, medan du tänker på detta, att nämna för dig vad Gud säger till oss i Bibeln om detta ämne, eftersom han betraktar det som en stor synd. Det bör tilläggas, att islam även sanktionerar att man skiljer sig från frun, om föräldrarna inte gillar henne. Vi citerar Ibn Amr: Jag hade en gång en fru som jag älskade, men Amr hatade henne och bad mig att skilja mig från henne.

Hennes bok Women in islam. Han sade till henne: "Gläd dig, o Zeinab, ty Guds budbärare har trolovat dig med sig själv. Under Gamla Testamentets dagar var straffet för äktenskapsbrott att stenas till döds. Cromers paradoxala engagemang för kvinnors rättigheter i Egypten kan förstås i förhållande till hans uppgifter som kolonial tjänsteman.

Jag avvisade Amr och gick sedan tjejen mot monstren berättade för Guds Profet, och han befallde mig att skilja mig från henne. Här orsakade faderns ogillande, islam regler för kvinnor han skilde sig från henne av det skälet, att det var hans svärdotter. Och domaren i detta fall var ingen mindre än Profeten själv. Vi vet islam regler för kvinnor vad som hände för denna fattiga kvinna, som var syndabocken hos någon som endast hatade henne!

Men vi kan föreställa oss den outhärdliga smärta hon kände över gammeldanskens vänner malmö vara tvungen att skiljas från sin man. Hon kan även ha drivits till ett liv på gatan. Ty skilsmässa - må Gud bevara oss - förstör hem, orsakar avvikande beteende bland familjemedlemmarna och driver bort barnen.

Det var därför Gud förbjöd den utom för synd genom äktenskapsbrott genom den ena maken eller den andra eller båda. Skilsmässa av något annat skäl är mot reglerna! Det islam regler för kvinnor inte som någon överraskning för dig att Muhammed åtnjöt ofantlig andlig auktoritet bland alla sina vänner; härav hans tillskrivning av några av sina gärningar som gudomlig försyn, inklusive hand sexuella äventyr såväl som hans nyckfulla beteende mot sina lagliga fruar.

Närhelst han förargade sig över någon av dem genom en otillständig handling kunde han åkalla Guds sanktion i någon text i Koranen. Det skulle tysta ner dem, och han var i stånd att slutligen låta ärendet vila.

Låt mig sluta detta ämne genom att nämna ett typiskt fall, där Muhammed hävdade Guds "rättfärdigande" för sin egen del. Det gäller hans fru Hafsa i händelsen, som citerats tidigare, men det illustrerar en vid princip:.

Både kristna och muslimska religioner förkastar existensen av äktenskapsbrott i samhället. Under Gamla Testamentets dagar var straffet för äktenskapsbrott att stenas till döds. Personen betraktades ha överlämnat sig själv åt satan och glidit bort från Guds kärlek. Det som följer är en beskrivning av domen för äktenskapsbrott och återfinns i 3 Mos.

Respekterar Islam kvinnors rättigheter?

Det upprepas i samma stil snygga skidkläder för tjejer 5 Mos.

Och eftersom han predikade kärlek och förlåtelse för alla människor, förlät han kvinnan som hade gripits för äktenskapsbrott och som folket önskade stena - i enlighet med lagen. Men Gud önskade ge denna kvinna ännu en chans att överblicka sitt liv, en möjlighet att bli en ny skapelse! Sedan Kristus hade förlåtit henne sade han till henne att gå sin väg men "synda inte mer".

Medan vi är på detta ämne, låt oss då se hur lärjungen Johannes beskrev denna händelse i evangeliet:. Därför ser vi klart, att Guds syn på kvinnan helt skilde sig från folkmängdens. De såg henne som någon kriminell, som förtjänade att stenas till döds. Men han såg henne emellertid som ett offer för detta samhälle.

Människorna i staden hade gripit henne ensam och tillåtit de andra äktenskapsbrytarna att undfly och finna tillflykt!! Jesus förlät henne och gav henne ännu en möjlighet, och berättelsen antyder, att denna kvinna var bland dem som följde Jesus, varthelst han gick och tillbad och i islam regler för kvinnor hjärta och hyste gudsfruktan inför den helige Guden; detta leder naturligtvis till frågan: "Innebär Jesu behandling av denna kvinna att han i vissa fall och under speciella omständigheter sanktionerade skilsmässa?

Bibeln varnar islam regler för kvinnor kategoriskt, som vi har sett, för denna synd.

Tonårsäktenskap Den islamiska religionen rekommenderar tidigt äktenskap, och detta förefaller vara ett gott och hälsosamt råd. En kvinna ska inte gå ut och in som hon vill innan hon frågat om tillåtelse från honom, säger al-Shahrani.

Faktiskt befaller den oss att "undfly äktenskapsbrott" och att "bojkotta den moraliskt fördärvade bland er". Den uppmanar oss at hålla våra kroppar rena, ty de är Guds tempel; hans Ande bor i oss. Sålunda förlät inte Gud den man som hade begått äktrenskapsbrott med sin faders hustru - omnämnd i Första Korinthierbrevet islam regler för kvinnor Tvärtom var han ond på honom och befallde kyrkan att exkommunicera honom.

Han skulle överlämnas åt Satan, så att hans kropp skulle gå under för att kanske hans själ skulle kunna räddas. Se 1 Kor 5. Sedan bekräftar han i Efesierbrevet kap 5 förbudet mot detta slags ting.

Det står:. Du lägger här märke till, att aposteln grupperade äktenskapsbrott tillsammans med andra laster, varvid han betraktade dem alla som synd. Herren upprepar förbudet för oss i orden i Paulus första brev till thessalonikerna kapitel 4.

Han befaller oss där att hålla våra kroppar kärl i helighet och värdighet och inte i "passionerad" lusta, likt människor som inte känner Gud. Sist men inte minst har vi i brevet till romarna en sträng censur från Herren en kvinna i blått pocket detta bruk i avsikt att utrota det bland de troende.

I kapitel 13 kallar Gud Allsmäktig på människobarnen: "Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets islam regler för kvinnor Om det inte vore brist på utrymme här, skulle vi ha kunnat nämna många exempel där äktenskapsbrott är förbjudet i den kristna tron, och där man blir befalld att hålla både kroppen och själen i fullständig förening med Gud.

Ellie

Slutligen reser sig orden från Jesus Kristus själv över alla de övriga. I Matteus evangelium kapitel fem läser vi: "Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Dessa ord från Mästaren själv är avsedda att sätta ett slut, inte endast på kroppsligt äktenskapsbrott utan även på andligt och mentalt. Ser du nu vad Gud menar islam regler för kvinnor sin helighet?

Vad har islam att säga om detta ämne?

Fetish

Vi har redan lagt märke till, att äktenskapsbrott även är förbjudet i islam. Koranen fördömer i olika suror denna fula och motstridiga handling och vänder islam regler för kvinnor till de troende med varningar och hot mot detta. Detta är det mest beundransvärda i min synpunkt. Men den häpnads-väckande sak jag finner är, att denna hållning motsäger de situationer vi har undersökt tidigare, i synnerhet bruket av tillfälligt äktenskap Zawaj Al Mut'aa.

Men även i detta fall var bestraffningen av parterna olika: mannen begränsas till stryk medan kvinnan till sin död måste sitta i fängelse.

  • Här återges hela berättelsen:.
  • Så mycken möda för ett uns mer rättvisa!
  • När de envisades med sin fråga såg han upp och sade: 'Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne.
  • Av detta skäl blir den kristne med Skriftens ord "en ny skapelse".

Denna lag avskaffades senare till endast åttio slag för mannen och etthundra slag för kvinnan. Men denna lag har inte påtvingats i alla islamiska länder. Till exempel dömer Egypten - ett stort islamiskt land kvinnan till en fängelseperiod, som varar från sex månader till tre år, inte överstigande detta. Men den fråga som kommer naturligt i människornas medvetande är. Hur effektivt är stryk eller fängelse?

Det visar sig att 80 procent av de intervjuade tänker i samma banor som Muslimska brödraskapet ikhwaner. Resten är salafister fundamentalister eller tillhör det revolutionära Islamiska befrielsepartiet, eller är postikhwaner en modernare upplaga av ikhwanerna. Allt som allt en liten, orepresentativ grupp av världens en miljard muslimer får här stå som modell.

Hon utforskar denna minoritets inställning i frågor som andlig jämställdhet, könssegregering, månggifte, manligt skilsmässomonopol, hustruförskjutning, mannens rätt att fysiskt bestraffa kvinnan, omvårdnad och uppfostran av barnen, om hon får vistas utomhus obeslöjad, hennes rätt till yrkesarbete, hennes politiska roll, om hon får vara statschef, om hennes ställning inför rätta, om hon kan vara domare, förvalta egendom, välja sin äkta partner, vilka kroppsdelar kvinnan måste dölja, om manlig och kvinnlig omskärelse könsstympningkvinnlig sexualitet och förföriskhet.

I mindre utsträckning utforskar hon födelsekontroll, abort och kvinnlig sexualitet. Hon märker att de svarande, ju mera de lever med sin muslimska grupp och ju graverade smycken kärlek tid de vistasts i Europa, rättar sina svar efter den muslimska rörelse islam regler för kvinnor tillhör.

En islam regler för kvinnor del islam regler för kvinnor boken går därför åt till att kartlägga kvinnosynen hos dessa muslimska rörelser, varav ett häpnadsväckande stort antal har starkt fäste i Sverige, dock ingen militant.

Denna del av boken bjuder på otaliga definitioner i ett mosaikartat detaljarbete som är nästan omöjligt att överblicka, men gör den oumbärlig för den som vill veta vilken barlast av regler dessa självutnämnda manliga auktoriteter utsätter de troende för. Ännu fler sidor går till att apologetiskt förklara Roalds egen forskarmetod. Som konvertit är hon del av den verklighet hon undersöker, vilket hon ser som en fördel. Hela livet med den som våldtog dig! Alla kvinnor vill ha frihet.

Asylboendet Hon berättar om sin tid på asylboendet, en tung miljö med mycket våld. De gick till chefen och frågade om de kunde få ett rum tillsammans. Nästa morgon hade mannen fått en kniv i ryggen, men han klarade sig, även om han fick ligga på sjukhus.

Könsroller inom islam

De gav honom en lägenhet omedelbart. Att täcka allt utom ögonen, med klädesplagg som niqab eller burkaanses vara sunna då Muhammeds fruar enligt hadither skall ha burit niqab. Kvinnor får liksom män besöka moskén.

Kvinnans ställning i Islam

Dock ber männen och kvinnorna avskilt i moskéerna med en särskild avdelning för kvinnor längst bak i bönerummet. Dit får de dock inte gå under pågående menstruation.

Den allmänna uppfattningen, som delas av de flesta religiöst lärda, är att det är förbjudet för kvinnor att verka som imamer. Islam regler för kvinnor Wikipedia.

Hon ska också undvika att ta på sig kläder som gör att andra tittar på henne. Massa färger, gul, röd och så. SFM var mycket nöjda med att al-Shahrani kunde besöka föreningen. Kom och lyssna och erhåll lärdomar! Förutom bidrag från staten fick SFM så sent som i januari i år 92  kronor från Göteborgs stad.